Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

1. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA, IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse Darmos-Pongor Natálija EV. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és Darmos-Pongor Natálija EV. adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a jelen bekezdésben meghatározott Darmos-Pongor Natálija EV., mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A www.diamonddarmos.hu weboldal tulajdonosa Darmos-Pongor Natálija EV. (Székhelye: 2364 Ócsa, Damjanich utca 22. Adószám: 55589549-1-33), a továbbiakban Darmos-Pongor Natálija minden regisztrált felhasználó személyes adatait, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően és bizalmasan kezeli.

Darmos-Pongor Natálija EV. adatvédelmi szabályzata a weboldalon található, amelyet megváltoztathat és az új szabályzatot köteles a weboldalon közzétenni. Darmos-Pongor Natálija EV. adatvédelmi szabályzata a weboldalon közzétételtől a visszavonásig érvényes.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Darmos-Pongor Natálija EV. különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat hatálya a diamonddarmos.hu címen elérhető weboldalhoz (a továbbiakban: a „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A Szabályzat hatálya csak a személyes adatok kezelésére terjed ki, így az nem terjed ki a vállalkozások adatainak kezelésére.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon található hivatkozás vezet.

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelők: azok a személyek, akik az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározzák.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki bármely Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Szabályzatban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek (jelenleg külső szolgáltatók)

Külső szolgáltató: az Adatkezelők vagy a Weboldalak üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik bármely Adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalon regisztrál, és ennek keretében megadja adatait.

3. ADATKEZELŐ

Adatkezelő:

Név:

Darmos-Pongor Natálija

Székhely:

2364 Ócsa, Bem József utca 6.

Telefon:

+36-20/988-1281

Email:

darmos.sandor@gmail.com

Adatvédelmi felelős:

Darmos-Pongor Natálija

Adatvédelmi felelős beosztása:

ügyvezető

Az adatkezelő Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó.

4. ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozókat igénybe venni.

Darmos-Pongor Natálija EV. tevékenysége ellátásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek, kizárólag Darmos-Pongor Natálija EV.-val kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint.

Az Adatkezelők ellenőrzik az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak. Az Adatkezelők az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelölik.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

CIB Bank Zrt.

1027 Budapest, Medve u. 4-14.

Tárhely.eu Szolgáltató Kft.

1132 Budapest Visegrádi utca 80/A. I. emelet, 8140-es kapucsengő

Madalcont Számviteli és Szolgáltató Kft

1119 Budapest, Etele út 63. IX. em. 82.

5. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA, AZ IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adják. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait. Az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzatban felsorolt Adatfeldolgozói 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, és önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az Adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelők részére az oldalon szereplő szolgáltatások megvásárlásakor díjat fizet, a bizonylaton szereplő adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást illetve azok használata semmilyen módon nem valósít meg jogsértést. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

Az adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelő elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

7. AZ ADATKEZELÉSI FOLYAMAT LEÍRÁSA

Az adatok forrása a Felhasználó, aki a Személyes adatokat a regisztráció során, vagy később, bármely Weboldalra belépve adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely Weboldalon elvégzett regisztráció elvégzésével egyben hozzájárul a regisztráció során megadott Személyes adatainak, valamint az adott Weboldalon közzétett hirdetésnek az adott Weboldal üzemeltetője által a többi, jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelő részére történő továbbításához.

A Felhasználó a Személyes adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatás nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelő által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

8. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása.

Darmos-Pongor Natálija EV. a fentiek alapján a következő célokkal kezeli a birtokába került személyes adatokat:

 • A vásárlással és a számlázással kapcsolatos adatkezelés
  • Kezelt adatok köre: név, számlázási cím, email cím, vásárlás összege, vásárolt szolgáltatások darabszáma,
  • Az adatkezelés célja: a Felhasználó által megvásárolni kívánt termékek és szolgáltatások nyújtásához, a szerződés megkötéséhez, az esetleges módosításához és megszüntetéséhez, és a szerződésből származó díjak számlázásához szükség van a Felhasználó személyes adatainak kezelésére. Az adatkezelés során a megvásárolt termékek vagy szolgáltatások egyedi azonosító száma, vagy az azonosító egy része továbbításra került a szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő Partner részére kizárólag a szerződés teljesítése érdekében.
  • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítse.
  • Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának elérése idejéig, illetve számlák esetében a számla kiállításától számított 8 évig.
 • Adatkezelés felhasználói ügyintézés és panaszkezelés céljából
  • Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, a felhasználó által szóban vagy írásban közölt panasz
  • Az adatkezelés célja: a felhasználó által közölt panaszok kezelése, a problémák megoldása.
  • Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó kötelezettség teljesítése.
  • Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig.

9. AZ ADATOK FORRÁSA

Darmos-Pongor Natálija EV. kijelenti, hogy mint Adatkezelő, kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

A Felhasználó vásárláskor adja meg azokat a személyes adatait a diamonddarmos.hu oldalon, amelyek a vásárláshoz szükségesek.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által szervezetett promóción regisztrál, és megadja adatait, az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Ebben az esetben az Adatkezelő kizárólag a promóció során megadott adatokat kezeli a promóció céljára.

10. A KEZELT ADATOK KÖRE

Darmos-Pongor Natálija EV., mint Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:

A Weboldal használatához és a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám a vásárláshoz szükséges az alábbi adatok megadása: teljes név, e-mail cím, telefonszám, lakcím.

A Felhasználó kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján, valamint a cookie-k alkalmazásával Darmos-Pongor Natálija EV. a Felhasználó személyes jellemzőit, személyes preferenciáit és érdeklődési körét automatizált módon kezeli, a 12. és 13. pontban leírtak szerint.

11. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelők érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

12. TECHNIKAI ADATOK ÉS COOKIE-K KEZELÉSE

A sütik („cookies”) használata azt jelenti, hogy anonim látogatóazonosítók kerülnek elhelyezésre a felhasználó számítógépén.

Az anonim látogatóazonosítók olyan fájlok, amelyek a felhasználó számítógépén vagy más internetezésre alkalmas készülékein (pl. okostelefon vagy táblagép) tárolódnak, amikor meglátogatja oldalunkat. A süti tartalmazza a webhely nevét, a saját élettartamát (az eszközön való tárolási idejét) és egy véletlenszerűen generált egyedi számot. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldalak számára, hogy felismerjék a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a Felhasználók szokásának megfelelően alakítsák ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 • Megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a Felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • Emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • Elemzik a Weboldalak használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a Felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
 • Figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

A diamonddarmos.hu oldalain különböző sütiket használunk: technikai sütiket, teljesítmény sütiket, analitikus sütiket, funkcionális sütiket és kereskedelmi célú sütiket.

13. AZ OLDALON HASZNÁLT SÜTIK

Technikai sütik (szükséges sütik):

Ezen sütik a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és ezeket rendszerünk a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzíti. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni, ezek a cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek és nem alkalmasak a Felhasználó azonosítására.

Teljesítmény sütik (Performance)

Ezek a sütik információt szolgáltatnak a meglátogatott aloldalakról, az oldalon töltött időről és az esetleges problémákról, amivel találkozott (például a hibaüzenetek). A felhasználó egyéni azonosítására ezek a sütik sem alkalmasak.

Analitikus sütik

Ezeket a Weboldal látogatóinak használati szokásainak megismerésére használja Darmos-Pongor Natálija EV., az így gyűjtött információk: megtekintett oldalak, információ arról, hogyan érkezett a Felhasználó a Weboldalra és mikor hagyta el azt, a Felhasználó által használt platform típusa, valamint az aktivitások dátuma és ideje, ezen sütik segítségével Darmos-Pongor Natálija EV. információt gyűjt arról is, mitől hatékony egy hirdetés vagy egy kommunikáció, hogy a jövőben is érdekes és lényeges tartalmakat juttasson el a Felhasználóhoz.

Funkcionális sütik

Ezek a sütik emlékeznek, a választott azonosítókra (pl. a felhasználónév), hogy személyesebb online tapasztalatot nyújtsanak.

Ezekben  lehetnek személyesen azonosító adatok, de mindig tájékoztatás kap arról, hogy milyen információt gyűjtünk, mit csinálunk vele és kivel osztjuk meg azt, így ha nem fogadja el ezeket a sütiket, annak hatása lehet a webhely teljesítményére és funkcionalitására, korlátozhatja hozzáférését a webhely tartalmához.

Sütik kontrollálása és törlése

Az internet böngésző alkalmazások legtöbb esetben alapbeállításként tárolják a sütiket. A Felhasználó megváltoztathatja a beállításokat, hogy blokkolja a sütiket, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor sütiket állítanak be az eszközén.

Ha a Felhasználó kikapcsolja a diamonddarmos.hu által használt sütiket, annak hatása lesz a webhely használatára. Pl. nem látogathatja meg a webhely bizonyos részeit, vagy nem személyre szabott információkat kap.

14. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelők Személyes adatot csak akkor továbbítanak harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Az Adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.

Az Adatkezelők az adattovábbításokat minden esetben dokumentálják és az adattovábbításokról nyilvántartást vezetnek.

15. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE

A felhasználó a regisztráció során saját felelősségére köteles elolvasni és elfogadni Darmos-Pongor Natálija EV.adatvédelmére vonatkozó szabályzatot, amelyet regisztrációja aktiválásával és jóváhagyásával elfogad.

Darmos-Pongor Natálija EV. csak olyan adatokat gyűjt a regisztráció során, amely a webshop működéséhez, szolgáltatásai nyújtásához, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. Darmos-Pongor Natálija EV. harmadik fél részére csak abban az esetben továbbíthatja a felhasználók adatait, amennyiben az a működéshez, vagy Darmos-Pongor Natálija EV. való szolgáltatás lebonyolításához szükséges üzleti vagy promóciós célból. Más, Darmos-Pongor Natálija EV. üzleti közvetlen kapcsolatban nem álló felek részére az adattovábbítás csak a felhasználó beleegyezését követően történhet.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatai megadása önkéntes és kezelésük a weboldalon található adatvédelmi szabályzatnak megfelelően történik. A felhasználó Darmos-Pongor Natálija EV. által kínált szolgáltatásokat, csak a megfelelő személyes adatok megadásával tudja igénybe venni és önként elfogadja a weboldalra vonatkozó adatvédelmi szabályzatát valamint a weboldalra vonatkozó felhasználás feltételeket.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

16. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, amennyiben:

a) kezelésük jogellenes; Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.

b) a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével); A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezelt Személyes adatok törlését a Felhasználó kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.

c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújtanak, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – a Felhasználó kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amíg az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az Adatkezelő a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthat.

Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. 
Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – zárolja a Személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 
A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

17. A FELHASZNÁLÓK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

Az Adatkezelő a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja a személyes adatok kezeléséről. A Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó Személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett

A Felhasználó kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve a Felhasználó figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

A Felhasználó a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő a Felhasználót a törlésről tájékoztatja.

A Felhasználó az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

A Felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelőnek az darmos.sandor@gmail.com címre küldött e-mailben.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közlik a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu ) is. A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

18. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Szabályzat módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Szabályzatban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Hatályos: 2020. január 01-től